Cybersäkerhet

En del av Sveriges totalförsvar

”Om cyberbrottslighet hade varit en bransch som ägnade sig åt lagliga saker hade vi imponerats av deras innovationskraft, nytänkande och tempot i utvecklingen. Och förbluffats över storleken på resurserna som pumpas in. Nu ser vi i stället på den växande industrin som ett hot mot oss som privatpersoner, våra verksamheter, och ett fungerande samhälle”, säger Michael Mothander. Michael är strategisk portföljägare inom området säkerhet på Telia och Telia Cygate.

Från EU-nivå till vår regering och olika myndighetsutövare uppmanas vi alla till ett vara en del av att bygga ett långsiktigt säkert och robust samhälle med motståndskraft och försvarsvilja gentemot hotaktörerna.

I vår vardag tar jag och våra team del av det som händer i omvärlden och hur både privatpersoner, företag och samhälle avlöses av oönskade säkerhetshändelser, säger Tomas Eklind som är taktisk portföljägare inom säkerhetsområdet.

Frågorna vi ställer oss kan upplevas övermäktiga i antal och förmåga att svara på.
– Vilka (myndighets)krav påverkas du av?
– Kan du planera för det oplanerade?
– Kan säkerhet bidra till ökad kvalitet?

Som samhällsviktig aktör på marknaden engagerar sig Telia tillsammans med Telia Cygate inom ett flertal områden för att bidra till ett robustare samhälle. Vårt engagemang sträcker sig från ett mer omfattande åtagande – att vara en del av totalförsvaret – till andra initiativ som att vara del i att utbilda till ett robustare samhälle, berättar Michael vidare.


En del av Sveriges totalförsvar

Telia arbetar aktivt med Sveriges parter inom totalförsvar, där cyberhoten är en snabbt växande fråga. Genom samarbeten med försvarshögskolan, MSB CERT, PTS och nationellt cybersäkerhetscenter, genomför vi ett antal aktiviteter för att stärka förmågan till förståelse, samordning och samarbete. I detta ingår robusthetsåtgärder för landet.

Jag vill uppmuntra till att förkovra Er i material som vi tillsammans med andra aktörer och myndigheter gått samman för att skapa i syfte att öka medvetenhet, motståndskraft och stärka försvarsviljan, förmedlar Michael.

Exempel på helt fritt tillgängligt material är Praktisk Cybersäkerhet, en skrift som är tänkt som enkel vägledning före, under och efter en cyberincident i företaget. När allt dras till sin spets behöver den gemensamma dialogen utgå från hur privat och offentlig sektor ska agera för att samverka och säkerställa skydd för rikets bästa.

Tomas reflekterar över att nu när EU skruvar åt lagkraven behöver allt fler arbeta med cybersäkerhet på ett strukturerat sätt. Men även den som inte träffas av NIS2 behöver förhålla sig till den försämrade hotbilden. I synnerhet om man digitaliserar sin verksamhet och därmed ökar attackytan. Våra egna experter konstaterar att cybersäkerhetsarbete är ”självsanerande” utifrån förtroende och relevans inför framtiden.


Följ vår artikelserie med säkerhetsresan i fokus

Säkerhetsarbete är något som aldrig blir färdigt. Det kräver ständig aktivitet och många typer av insatser för att lyckas. På Telia Cygate arbetar vi efter det så kallade NIST CSF-ramverket där vi metodiskt delar upp arbetet för minskad komplexitet och tydligare översikt för gemensamma prioriteringar, beskriver Tomas.

Följ med Michael, Tomas och några av våra cybersäkerhetsexperter i vår säkerhetsresa med syfte att underlätta och guida. Här publiceras relevanta artiklar under året som beskriver sätt att möta behoven och att jobba för att helheten ska bli bra.

I vår artikelserie under 2024 intervjuar vi våra egna cybersäkerhetsexperter inom nödvändiga säkerhetsförmågor med stöd av NIST CSF.
I våra artiklar får du svar på frågor som handlar om modeller och processer för hållbart säkerhetsarbete till vad du behöver fundera över för att skydda dig i flera lager samt vilket engagemang som krävs under en verklig säkerhetsincident och hur man hanterar återställande av verksamheten.

Säkerhetsarbete är något som aldrig blir färdigt. Det kräver ständig aktivitet och många typer av insatser för att lyckas. På Telia Cygate arbetar vi efter det så kallade NIST CSF-ramverket där vi metodiskt delar upp arbetet för minskad komplexitet och tydligare översikt för gemensamma prioriteringar.

Michael Mothander och Tomas Eklind

Gurus inom säkerhet

Det här är NIST CSF - ramverket som underlättar säkerhetsarbetet

Genom att bryta ner säkerhetsarbetet i mindre delar blir det lättare att arbeta strukturerat och säkerställa ett heltäckande skydd. Vi arbetar därför med NIST CSF som utgångspunkt när vi ger råd till våra kunder. Ramverket omhändertar allt från att säkerställa att säkerhetsfrågor får rätt uppmärksamhet och resurser i organisationen, sårbarhetsanalyser som hittar svaga punkter, hur ett effektivt skydd bör byggas, vilka mekanismer som måste finnas för att snabbt upptäcka angrepp, hur vi agerar vid ett angrepp och vad som händer efter ett angrepp eller angreppsförsök för att omhänderta lärdomar och skapa långsiktig trygghet.
Läs även: NIST Cybersecurity Framework

Grafik i lila

Få svar från en säkerhetsexpert

Ställ en säkerhetsfråga till oss så utlovar vi ett snabbt svar från någon som kan svara.

Få svar från en säkerhetsexpert