Ramavtal

Statens inköpscentral upphandlar och förvaltar ramavtal för andra statliga myndigheter. Inom området IT och telekommunikation kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen.

Telia Cygate ramavtal

Ramavtal med offentlig förvaltning

Telia Cygate har flera ramavtal som förenklar inköp från offentlig förvaltning. Ramavtalen har upphandlats av Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet.

 • Programvarulösningar
 • Nätverk och säkerhet
 • Datacenter
 • IT Drift mellan
 • Smarta kort

Programvarulösningar

Avtalsperiod: 2023-02-18 – 2027-02-28
Ramavtalet Programvarulösningar omfattar Programvara, Publik molntjänst, Privat molntjänst, Konsulttjänst och Licenstjänst. Exempel på områden som omfattas är säkerhetsområdet (SOC tjänster), digitala möten, arkiv- och backup, dokumenthantering, e-post, identitets- och åtkomst och kontorssvit.
Telia Cygate AB Avtalsnummer: 23.3-8027-21:004.

Nätverk och säkerhet

Avtalsperiod: 2022-10-19 – 2026-10-18
Nätverk och säkerhet omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. nätverksväxel, router, trådlösa nätverk, lastbalanserare, brandvägg, Virtual Private Network, intrångsdetektering och övervakning.
Telia Cygate AB Avtalsnummer: 23.3-2771-21:010

Datacenter

Avtalsperiod: 2022-04-01 – 2024-03-31
Förlängningsoption till och med: 2026-03-31
Datacenterlösningar omfattar all hårdvara, programvara och tjänster som omfattas av Servrar och lagring, Nätverk och säkerhet samt Telefoniprodukter. Datacenterlösningar används när kunds behov ryms inom två eller flera av de andra områdena alternativt där behovet rör datacenter men inte tydligt hör hemma i något av de andra områdena.
Telia Cygate AB avtalsnummer: 23.3-5432-19:007

IT Drift Mellan

Avtalsperiod: 2017-11-14 – 2024-11-13
Ramavtalsområdet IT Drift omfattar tjänster för faserna; införande, drift och avveckling.
Begreppet tjänst definieras som ”de leveranser som utförs för att uppfylla ställda krav eller avtalad specifikation, enligt en fördefinierad leveransprocess”. Definitionen innebär att tjänster kan inkludera såväl bemanning som funktionella åtaganden.
Tjänsterna delas in i tjänsteområdena; bastjänster, tilläggstjänster och stödtjänster. Stödtjänster kännetecknas av att de utgör ett stöd för bas- och tilläggstjänster. Tilläggs- och stödtjänster går inte att avropa annat än i kombination med minst en bastjänst.
Underleverantörer: Vi använder för närvarande inga underleverantörer.
Telia Cygate AB avtalsnummer 96-40-2015-203

Smarta kort

Kort för identifiering och behörighetskontroll
Avtalsperiod: 2021-03-23 – 2024-03-22
Ramavtalet omfattar kort för fysisk och elektronisk identifiering och behörighetskontroll, samt kort som är en kombination av ovanstående korttyper. Tjänstekort eller identitetskort för anställda i offentlig sektor ingår också.
Korten kan användas för att logga in i datasystem och datornät; för elektronisk identifiering och underskrift och/eller för inpassering i en lokal. Smartkortets elektroniska del kan t ex vara ett chip, beröringsfri teknik och/eller en magnetremsa. Vidare finns möjlighet till installation av certifikat och konfigurering av PIN-kod.
Telia Cygate AB avtalsnummer 96-22-2013:001

Exempel på produkt/tjänst

 • Blanka opersonaliserade smartkort samt personaliserade kort
 • Kontrolltjänst
 • Spärrtjänst
 • Kodningstjänst
 • Beställningsstation
 • Tillbehör

Mer att upptäcka