Integritetspolicy

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder Telia Cygates produkter och tjänster. På den här sidan presenterar vi därför vår Integritetspolicy.

1. Inledning

Vi är Telia Cygate, en del av Telia, och på Sveriges största nät kan vi erbjuda lokalproducerade och skräddarsydda IT-tjänster med både bredd och spets för att hjälpa dig att förverkliga dina idéer. Våra 650 medarbetare på 20 orter i Sverige gör det möjligt. I denna Integritetpolicy beskriver vi hur vi, som personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy gäller vid användning av produkter och tjänster som tillhandahålls av Telia Cygate i Sverige. Telia Cygate inser att säkerhet och integritet är oerhört viktigt för våra kunder varför vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet.

Vid behandling av personuppgifter ska vi följa den allmänna dataskyddsförordningen, dataskyddslagen (2018:218) och andra direkt tillämpliga rättsakter som reglerar behandling av personuppgifter.

Vi på Telia Cygate vill att du som kund ska veta hur vi hanterar dina personuppgifter.

I denna Integritetspolicy förklarar vi:

 • Hur vi samlar in dina personuppgifter.
 • Vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
 • För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.
 • Hur vi skyddar dina personuppgifter.
 • Till vem vi lämnar ut dina personuppgifter.
 • Hur länge vi lagrar dina personuppgifter.
 • Vilka rättigheter du har och vilka valmöjligheter du har vid vår behandling av dina personuppgifter.

Du behöver inte dela med dig av dina personuppgifter med Telia Cygate men det kan innebära att vi inte kan tillhandahålla dig våra tjänster.

Denna Integritetspolicy gäller inte tjänster eller hemsidor som tillhandahålls av andra företag, även om de nås via Telia Cygate.

I denna Integritetspolicy används nedanstående termer:

 • Anonymiserad data avser data som inte längre är kopplad till dig som person eftersom alla identifierbara element har tagits bort.
 • Kund avser en köpare, kontaktperson eller användare av våra tjänster. Kund med avtalsförhållande med Telia Cygate ansvarar för att alla kontaktpersoner och användare är medvetna om och förstår innehållet i denna Integritetspolicy.
 • Personuppgift avser alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. De typer av personuppgifter vi behandlar beskrivs längre ner i denna Integritetspolicy.

Tjänst avser alla Telia Cygates produkter och tjänster.

Vi kommer att uppdatera denna Integritetspolicy om det behövs, t.ex. när vår verksamhet eller våra tjänster utvecklas. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar vår hemsida för den senaste versionen av policyn.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi strävar efter att inte behandla fler personuppgifter än nödvändigt. Därför gäller det som anges  nedan endast vid de tillfällen det finns ett behov för oss att behandla dessa kategorier av dina personuppgifter.

 • Grundläggande information: namn och telefonnummer, e-postadress, hemadress, arbetsplats/kontorsadress, kontaktinformation, arbetsinformation, behörighets- och fullmaktsinformation, modersmål, användarnamn, bankinformation.
 • Företagskontaktinformation: som även kan inkludera Grundläggande information.
 • Födelsedatum eller personnummer i syfte att identifiera dig som kund.
 • Information om kontrakt, reklamationer, fakturering, kredituppföljning, betalningar och inkasso etc.
 • Data som beskriver din användning av våra tjänster, kontakter, information om felrapporteringar, relaterade inspelningar (såsom en inspelning av ett telefonsamtal eller ett besök i våra videoövervakade lokaler).
 • Företagsinformation om betalningsanmärkningar från kreditupplysningsregistret.
 • Information om dig i förhållande till Telia Cygates tjänster och portaler, såsom användarnamn och lösenord.
 • Annan information som beskriver din användning av våra tjänster, inklusive personlig information som kan samlas in i samband med internet- och mobilsurf med hjälp av cookies och annan liknande teknik.
 • Information som samlas in i samband med registrering till evenemang, tävlingar och lotterier anordnade av Telia Cygate.
 • Information relaterad till direktmarknadsföringskampanjer, samtycken och förbud relaterade till direktmarknadsföring, intressen, prenumerationer på nyhetsbrev och inbjudningar till evenemang, information relaterad till direktmarknadsföring.
 • Övrig information som samlas in med ditt samtycke som anges i samband med samtyckesförfrågan.

3. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in, behandlar och använder de personuppgifter som vi behöver för att bedriva vår verksamhet, tillhandahålla effektiv kundservice och utföra lämpliga kommersiella aktiviteter, samt för att anonymisera personuppgifter.

Vår behandling av personuppgifter baseras vanligtvis på den lagliga grunden avtalsförhållande men vi behandlar också personuppgifter på den lagliga grunden intresseavvägning. Vi kan också behandla personuppgifter på andra grunder, såsom samtycke eller för att det krävs enligt lag.

Vi behandlar personuppgifter endast för det ändamål som krävs för behandlingen och endast i den utsträckning som krävs, och tar alltid hänsyn till skyddet av våra kunders integritet.

Vi kan kombinera information som samlas in i samband med olika tjänster i den mån informationen samlas in för samma ändamål. Om kunden är identifierbar kan vi kombinera kunddata med analytisk data som samlats in så att vi bättre kan rikta våra tjänster till kundens specifika behov.

Läs mer nedan om den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter.

Avtalsförhållande

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster enligt avtalet.

Dina personuppgifter behandlas i första hand i syfte att tillhandahålla tjänsten och hantera kund- eller avtalsförhållandet, identifiera kund, kontaktperson och användare, behandla och leverera beställningar, fakturering, kvalitetskontroll, kredituppföljning, inkasso, kundservice och rättelse och/eller reklamationer.

För ingående av avtal och/eller tillhandahållandet av tjänsterna kan det krävas ett godkänt kreditbeslut, som kan fattas med hjälp av automatiserat beslutsfattande. Utöver kunduppgifter kan företagskredituppgifter, inklusive personkredituppgifter för firmatecknare eller annan i liknande ställning, behandlas vid bedömningen av företagets kreditvärdighet.

Vi behandlar även personuppgifter i kundkommunikation, såsom att skicka meddelanden relaterade till tjänsterna till kunden.

Vi behandlar personuppgifter för att upptäcka tekniska fel samt för att säkerställa säkerheten för alla våra tjänster, informationssystem och för att testa funktionalitet. Vi kan även behandla personuppgifter för att upptäcka eller förhindra missbruk och bedrägerier. Av säkerhetsskäl kan vi också samla in information om din användning av tjänsterna.

Vi behandlar dina personuppgifter internt för utveckling och förvaltning av vår verksamhet, våra tjänster och relaterade processer, samt för kvalitetssäkring. Sådan behandling kan vara nödvändig, till exempel när vi analyserar leveransprocesser och relaterade klagomål för att göra vår leveransprocess mer effektiv. Vi behandlar även personuppgifter för att bättre förstå våra kunders behov och önskemål, till exempel vad gäller funktioner eller innehåll i våra tjänster.

Intresseavvägning

Telia Cygate behandlar dina personuppgifter efter en intresseavvägning i följande situationer.

 • För att ta fram statistik för tjänsteutveckling eller andra analytiska syften till exempel för att gruppera kunder utifrån fakturering, kundrelationens varaktighet och/eller extern klassificering.
 • För direktmarknadsföring och för att bilda marknadsföringsmålgrupper. Vi behandlar personuppgifter för att rikta vår marknadsföring mot produkter och tjänster som är av intresse för våra kunder. Vi använder personuppgifter för att marknadsföra både våra egna och våra partners produkter och tjänster (inklusive direktmarknadsföring, marknadsundersökningar och kundnöjdhetsundersökningar).
 • För att personanpassa våra tjänster, till exempel för att personifiera och rikta in Tjänsterna till våra kunder, genom att ge rekommendationer och visa riktat innehåll i Tjänsterna eller genom våra kundkanaler. Vi behandlar även personuppgifter för att ge dig en heltäckande förståelse för användningen av våra tjänster och dina preferenser angående våra tjänster. Vi använder sådan profilerad information för att erbjuda våra kunder en ännu bättre serviceupplevelse.
 • För statistiska ändamål. Vi behandlar personuppgifter för att skapa statistiska analyser som gör att vi kan förbättra vårt kunderbjudande eller förbättra våra tjänster eller produkter.
 • Vi behandlar dina personuppgifter när du är i kontakt med vår kundtjänst för att utbilda våra anställda och förbättra våra arbetssätt.

Efterlevnad av lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt EU-rätt, lag, förordning och föreskrift, såsom skyldigheter avseende bokföring, för att säkerställa säkerhet i nät och tjänster samt för att förebygga penningtvätt.

Samtycke

Vi behandlar personuppgifter för alla ändamål som du har gett ditt samtycke till. Innan du lämnar samtycke får du utförlig information om vad ditt samtycke till behandling av personuppgifter innefattar och hur du kan återkalla ditt samtycke.

Telia Cygate kan t.ex. behandla dina personuppgifter med samtycke för att administrera anmälningar till evenemang. Känsliga uppgifter som specialkost eller faktureringsuppgifter sparas för sitt syfte men gallras regelbundet efter genomfört evenemang.

Telia Cygate sparar, efter samtycke, cookies på besökarens webbläsare med syftet att sammanställa statistik för analysbehov men även för att presentera unik information till användaren av webbplatsen. I vår cookiepolicy kan du läsa mer om hur vi hanterar Cookies.

4. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, interna och publika nät, samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorad. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt.

Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus i våra nät

5. Till vem lämnar vi dina personuppgifter?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter i situationer som krävs och tillåts enligt tillämplig lagstiftning. Vi kan också behandla anonymiserade eller statistiska uppgifter som inte kan kopplas till dig som individ. Sådan information kan också lämnas ut till tredje part för andra ändamål än de som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter enligt följande:

 • Inom de gränser som tillåts av tillämplig lagstiftning, till företag som tillhör samma koncern som Telia Cygate. Våra koncernbolag kan använda dina personuppgifter för de syften som anges i denna Integritetspolicy, inklusive marknadsföring av produkter eller tjänster.
 • Underleverantörer som agerar på uppdrag av Telia Cygate som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa tredje parter får inte använda dina personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla den tjänst som avtalats med oss. När vi använder oss av underleverantörer ser vi till att behandlingen sker i enlighet med denna Integritetspolicy. De personuppgiftsbiträden som avses är till exempel IT-tjänsteleverantörer, våra partners och marknadsföringsbyråer.

Vissa leverantörer, till exempel ett till Telia Cygate helägt dotterbolag, kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES (så kallat ”tredje land”). Om vi, för att tillhandahålla tjänsten till dig, överför din data till en leverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras enligt gällande lagstiftning.

Det finns länder som EU-kommissionen har beslutat uppfyller den nivå på skydd för personlig integritet som krävs. EU-kommissionens lista över godkända tredje länder hittar du här.

Vi skriver även regelmässigt avtal med våra leverantörer om att de är tvungna att tillämpa klausuler som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten. EU-kommissionens standardklausuler hittar du här.

Integritetsskyddsmyndighetens hemsida om överföring av data till tredje land hittar du här.

 • Tjänsteleverantörer som erbjuder eller ska erbjuda tjänster till dig, till exempel för fakturering och/eller vid avbrott.
 • I samband med rättsliga förfaranden.  På begäran av en myndighet grundad på tillämplig lag eller på beslut av domstol i samband med rättsliga eller administrativa förfaranden är vi skyldiga att lämna ut de uppgifter som efterfrågas.
 • Företagstransaktioner. Vid fusioner och/eller olika företagsförvärv eller överlåtelser kan det vara nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter och dela dem med motparten eller involverade parter.
 • Till andra tredje parter med ditt samtycke. Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut din data till företag, organisationer eller personer utanför Telia Cygate.

6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som ingivits ovan, om inte annat krävs enligt lag. Det finns inga motsvarande begränsningar för lagring av anonymiserade uppgifter.

Vi lagrar inte inaktuell eller onödig data. Vi strävar efter att säkerställa att personuppgifter och andra kunduppgifter är uppdaterade och korrekta.

Information som behandlas på grundval av ett avtalsförhållande lagras huvudsakligen under avtalsförhållandets varaktighet eller så länge leveransen av Tjänsterna kräver det. Efter avslutat avtalsförhållande eller tillhandahållande av Tjänsterna lagras personuppgifter så länge de behövs, till exempel i samband med oavslutade affärer, fakturering, funktionsfel, reklamationer eller garantiperioder. Lagringstiden är i regel minst tre år och högst sex år från det att avtalsförhållandet upphört.

Uppgifter som behandlas utifrån en intresseavvägning behandlas så länge behovet för behandlingen finns, till exempel för direktmarknadsföring till Kunden efter avtalsförhållandets upphörande. Vid invändning mot behandlingen kommer uppgifterna att raderas när invändningen har behandlats och godtagits.

Uppgifter som behandlas i enlighet med lagstadgade skyldigheter behandlas och lagras så länge som lagen föreskriver. Vår skyldighet att lagra personuppgifter med grunden rättslig förpliktelse framgår av till exempel bokförings- och penningtvättslagstiftningen.

Lagringstiden för uppgifter som behandlas baserat på ditt samtycke bestäms av syftet med behandlingen. Även om du återkallar ditt samtycke kan vi vara berättigade eller skyldiga att behandla dina personuppgifter för de ändamål som anges ovan.

7. Dina valmöjligheter och rättigheter

Dina valmöjligheter och rättigheter framgår av Telias integritetspolicy.

Kontaktuppgifter

För kontakt gällande biträdesavtal, vänligen kontakta din ordinarie kund-/säljkontakt på Telia Cygate.

För kontakt gällande Telia Cygate som personuppgiftsansvarig, till vårt dataskyddsombud eller för att kontakta oss gällande dina rättigheter vi till hänvisar vi till Telias Integritetspolicy eller till uppgifterna nedan.

Telia Sverige AB
Telia Sverige AB (org.nr 556430-0142)
Stjärntorget 1
169 94 Solna
Telefon: 90 200

Kontakt för att utöva dina rättigheter

Begäran om att utöva en eller flera individuella rättigheter ska ställas skriftligen till Telia Sverige AB på adressen nedan.

Telia Sverige AB
Mina rättigheter – Företag
Svarspost 108317743
978 00 Luleå

Dataskyddsombud

Telia Cygate har utsett ett dataskyddsombud som ser till att personuppgifterna behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos Telia Cygate. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är anmälda till Datainspektionen.

Ring vår kundtjänst på 90 200 för att prata med dataskyddsombudet.

8. Certifieringar med mera

Telia Cygates säkerhetsstyrningsramverk, föreskrifter, och ledningssystem (policy, instruktioner och riktlinjer) är baserade på, och har harmoniserats enligt ISO/IEC 27001.

Telia Cygate är certifierad enligt ISO/IEC 27001:2013,  ISO/IEC 9001:2015 samt ISO/IEC 14001:2015.

Mer att upptäcka