Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig fråga för oss på Telia Cygate och vi arbetar tillsammans med Telia.

Telia Cygate hållbarhet

Hållbarhet på Telia Cygate

Allt hänger ihop

Som IT-integratör bidrar vi till en mer hållbar värld genom att öka tillgängligheten och bidra till samhällseffektivisering. Men för oss är det också viktigt att arbetet bedrivs under former som ger människor och miljö så bra förutsättningar som möjligt.

Hållbarhetsarbetet vilar på tre ben

Vi siktar på noll avfall och noll utsläpp. Att driva ett hållbart företag handlar om att ta ansvar och när vi pratar om hållbarhet på Telia Cygate menar vi hur vårt företag och vår verksamhet påverkar samhället omkring oss, både miljö och människor. Och nu är det tid att steppa upp, det är miljöns och klimatets tur nu. Vi behöver bygga ett samhälle som vi stolt kan lämna över till nästa generation. Och nästa.

Vi är med på Telias resa och vårt gemensamma hållbarhetsarbete vilar på tre ben.

1. Resan till noll

Tillsammans med Telia Company

Vi satsar tillsammans på hållbarhet och år 2030 ska vi ha noll utsläpp och noll avfall. På resan att nå det målet tar vi med oss leverantörer och våra kunder. Det är tillsammans vi kan göra verklig skillnad. För att komma närmare vårt mål arbetar vi hårt med att minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet i fordonsval, resemönster, samt att vi har förnybar energi i alla våra nät och datacenter. Men för att snabba på resan redan idag så har vi valt att klimatkompensera för de utsläpp vår egen verksamhet skapar.

Exempel på hur vi arbetar

Vårt mål om noll avfall innebär att vi arbetar för en cirkulär affär där vi rör oss mot tjänster och från hårdvara för att minska vårt gemensamma avtryck tillsammans med våra kunder. Vi samarbetar också med våra underleverantörer och partners inom återanvändning för att säkra att hårdvara som kunderna inte längre har behov av tas om hand på ett miljöriktigt sätt och om möjligt får ett andra liv och hos en ny användare.

Krav från vetenskapen

Telia Companys mål är utformade för att möta kraven från vetenskapen, och har granskats och godkänts av det FN-stödda samarbets-organet Science Based Targets initiative. Läs gärna mer om den resa hela Telia Company gör här.

2. Inkludering och säkerhet

Bidra till ett inkluderande, tryggt och välmående samhälle

Vi vill att alla som lever i det här landet ska ha samma möjlighet att kommunicera och möjlighet att ta del av alla de fördelar som nätet erbjuder. Samma möjlighet att prata, lyssna, titta, läsa, tycka och skicka. Att alla ska vara en del av det digitala samhället. Därför arbetar vi för att på olika sätt motverka det digitala utanförskapet, och för att göra nätet till en säkrare och bättre plats. Alla ska få vara med, och alla har rätt att känna sig trygga.

Mobilkörkortet

Tillsammans med Telia Sverige och Stiftelsen Friends har vi bidragit till att ta fram  Mobilkörkortet, en utbildning för de som ska ut och nyttja nätet själva. Kanske är man ung och har fått sin första egna mobiltelefon? Genom telefonen, paddan eller datorn kan man ta del av spännande saker att läsa och se men det är också en plats att träffa nya bekantskaper. Med mobilkörkortet hoppas vi kunna bidra till kunskap om hur man nyttjar de här möjligheterna bäst, men samtidigt ser till att bete sig schysst, att se upp för otäckheter och sprida tankar om vad man gör när man hittar eller stöter på något läskigt.

 

3. Ansvarsfulla affärer

Ansvar

När man gör affär med Telia Cygate ska man vara trygg och kunna lita på att allt går rätt till. Vi arbetar som del av Telia Company med att göra ansvarsfulla affärer, det innebär att vi som företag agerar ansvarsfullt gentemot samhälle, våra anställda och kunder. Vi arbetar med ansvarsfulla affärer inom några utsedda fokusområden.

Anti-korruption

Vårt arbetssätt genomsyras av noll acceptans för någon form av korruption. Vi arbetar därför med att regelbundet identifiera, analysera och förebygga alla former av korruption. Detta innebär bland annat att verksamheten utför riskutvärderingar, har policys och utbildar personal i vad som gäller gällande intressekonflikter, gåvor och bjudningar samt sponsring.

Alla våra anställda genomgår regelbundet utbildningen för att känna till de krav vi ställer på oss själva på området, dessa alla återfinns i Koden för ansvarsfullt företagande.

Yttrandefrihet

Detta fokusområde styrs av Group Policy – Freedom of Expression & Surveillance Privacy, GNI Principles on Freedom of Expression and Privacy and the UN Guiding Principles for Business and Human Rights. Genom att ha policys på plats som implementerats i vårt arbetssätt samt regelbundet följa upp på efterlevnad så arbetar vi för att säkra att yttrandefriheten alltid respekteras.

Ansvarsfulla inköp

Varje år köper Telia Cygate in stora volymer it-produkter och it-relaterade tjänster från ett stort antal leverantörer och ännu fler underleverantörer i världens alla hörn. Att ställa krav på våra leverantörer och att välja leverantörer som bedriver sin affär på ett ansvarsfullt sätt är viktigt för oss. Arbetet styrs och utgår från Group Supplier Code of Conduct, Security Directives, Substance avoidance ”grey list”, Prohibited substance ”black list” och Telias General Terms and Conditions.

Telia Company Group Supplier Code of Conduct bygger på följande:
 • UN Universal Declaration of Human Rights.
 • the International Labor Organization Conventions.
 • the UN Convention against Corruption:
 • Rio Declaration on Environment and Development.
 • Leverantörsuppföljning.
 • Uppföljning genom audits hos leverantören, i egen regi och genom tredje part.

 

Mänskliga rättigheter

Arbetet med mänskliga rättigheter börjar i den egna organisationen och våra policys och riktlinjer är utformade efter internationella riktlinjer och överenskommelser, så som FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och Barnrättsprinciperna för företag, med flera.Vi arbetar även med frågan utanför den egna organisationen, främst i leverantörsledet genom att ställa krav på våra leverantörer och följa upp efterlevnaden av dessa.

Barns rättigheter

Sedan 2017 har Telia Company arbetat i enlighet med Barnrättsprinciperna för företag. Detta innebär bland annat att vi tagit fram riktlinjer för att säkra barns intresse i vår marknadsföring, utbildar våra anställda och ställer krav mot våra leverantörer på området. Vi arbetar också med spridning av material som skildrar sexuella övergrepp av barn genom blockering av webbplatser och detektering internt på företagets it-utrustning.

Hälsa och välbefinnande

Att arbeta hos Telia Cygate ska innebära möjligheten till ett balanserat liv. På en hållbar arbetsplats, fri från hälsorisker och trakasserier skapas möjligheter för långsiktig prestation och engagemang- ett framgångsrecept. Vi arbetar systematiskt med att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter och minimera risken för ohälsa, arbetet sker i enlighet med standarden ISO 45001.

Mångfald och inkludering

På Telia Cygate är det viktigt att alla känner sig välkomna. Vi arbetar löpande med att identifiera, adressera och förebygga ojämlikheter inom företaget så som orättvisa löneskillnader men också utbildning av ledare I omedveten bias och inkludering. På Telia Cygate har vi en ledningsgrupp som består av hälften män och hälften kvinnor, på Telia Company är målet att nå jämn könsfördelning i företagsledningen till 2025.

Utmärkelse inom miljö

EcoVadis

Telia Cygate EcoVadisEcoVadis har belönat Telia Company med Platinum EcoVadis-medaljen. Detta erkännande placerar Telia bland de översta 1% av de 75 000 företag som granskats av EcoVadis världen över. Läs mer här.

Telia Cygates ledningsystem

Ledningssystem

Telia och Telia Cygates ledningssystem ramar in hur vi leder och driver vår verksamhet, med allt vad det innebär:

 • En gemensam strategi, mål, syfte och värderingar
 • Styrning och gemensam way of working, möjliggör samarbete och förtydligar ansvar
 • Koncerngemensamma policys och instruktioner som sätter ett ramverk
 • Risk, Etik och efterlevnad säkerställer efterlevnad i organisationen
 • Fokusområden, affärsplaner och mål säkerställer vad vi åstadkommer på enhetsnivå, i linje med vår gemensamma strategi
 • Medarbetare, processer och organisation är koordinerade.

Internationella standarder

Telia Cygate och Telia Companys ledningssystem är utvecklat i enlighet med flera internationella standarder, huvudsakligen för kvalié, hållbarhet, informationssäkerhet och arbetsmiljö. Telia Cygate och Telia Companys ledningssystem är certifierat i enlighet med flera iso-standarder.

 • ISO 9001 (kvalité)
 • ISO 14001 (miljö)
 • ISO 27001 (informationssäkerhet)
 • Hela Telia Cygate omfattas av ISO9001- och 14001 certifiering. ISO 27001 certifiering täcker utöver koncernens gemensamma säkerhetsfunktioner även vår drift och support av centralt hanterade informations- och kommunikations- tjänster (ITK) samt Telia Cygate AB Security Operations Center service (SOC) tjänst.

 

Våra lokalkontor

Våra 650 medarbetare på 20 orter i Sverige gör det möjligt att begränsa resor och mötas för fysiska möten.

Telia Cygates kontor i Sundsvall
Region

Norr

Gå till region
Telia Cygates kontor i Jönköping
Region

Mellan

Gå till region
Telia Cygates kontor i Göteborg
Region

Väst

Gå till region
Telia Cygates kontor i Stockholm, Solna
Region

Öst

Gå till region
Telia Cygates kontor i Kalmar
Region

Syd

Gå till region

Mer att upptäcka